TÜZÜK

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

DEV SAĞLIK-İŞ TÜZÜĞÜ

 

Bölüm 1

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1 – SENDİKANIN ADI

Sendikanın adı, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, kısa adı Dev Sağlık-İş’tir

Madde 2 – SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Sendikanın merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Muratpaşa Mah. Sadi Çeşme Sokak Başak İş Merkezi No:25 Kat:1, Aksaray/İstanbul’dur.

Madde 3 – SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU

Sendika, 24 sıra numaralı sağlık işkolunda kuruludur.

Madde 4 – SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Dev Sağlık-İş Sendikası, demokratik,  bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak; işçi sınıfının hak ve çıkarlarının gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını, evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,

  • Tüm uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı  sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,
  • Üyeler arasında, dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,
  • Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik,  sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, üretimin her alanında yaratılan artı değere örgütlülük bilinci içinde sahip çıkmayı,
  • Bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı, çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,
  • Faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskı, zulüm ve işkenceci tüm dikta rejim ve yönetimlerine karşı mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ;
  • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin işyerlerinde, iş kollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
  • Tüm sendikal faaliyetlerde çalışanların söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.

Madde 5 – SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının  gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

b)            İşkolundaki tüm statülerden çalışanları sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

c)            Çalışma hakkının, iş güvencesinin, işsizlik sigortasının, tüm sosyal güvenlik haklarının, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlanmaların kaldırılması için mücadele etmek,

d)            Tüm halkın başta eğitim ve sağlık olmak üzere insanca yaşamak için zorunlu temeli oluşturan hizmetleri kamusal hizmet kurumları aracılığıyla eşit, ücretsiz ve kaliteli olarak sağlayabilmesi; halkın enerji, barınma, ulaşım, iletişim, temiz su, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını ucuz ve sağlıklı yollarla edinebilmesi için kamu gücünün etkin bir biçimde kullanılması yönünde mücadele etmek ve bütün bu mücadeleleri işyerlerinde, üyelerinin oturma bölgelerinde, yerel ve uluslararası düzeyde yürütmek üzere diğer halk örgütlenmeleriyle de işbirliği yaparak gerçekleştirmek,

e)            Üyeler adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, uygulamak ve   gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarına ve yargı organlarına başvurmak,

f)             Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadın, genç ve çocuk işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

g)            Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının günümüz koşullarındaki biçimi toplumsal hareket sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler, işçi aileleri ve işçilerin oturma bölgelerindeki diğer insanlar ve hizmetlerinden faydalanan insanlar arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek, üyelerinin ve halkın kültür düzeylerini yükseltmek, çalışanların mesleki  bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması  yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak,

h)            Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri  kurmak, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,

i)              Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,

j)              Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası  işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak,

k)            Üyelerinin evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık, emeklilik ve ölümlerinde kendileri ve yakınlarına gerekli yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek,

l)              Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,

m)          Üyeleri için kooperatifler ve vakıflar kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak,

n)            Üyelerin Tüzüğün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaktır.

Madde 6 – ÜYELİĞİN KAZANILMASI

A)           Sendika üyeliğinin kazanılması için;

a)      Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışıyor olmak (16 yaşını doldurmamış bulunanların üyelikleri yasal temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır),

b)      Beş adet üye kayıt fişini sendikaya vermek,

c)      Genel Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek gereklidir.

B)            Sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde reddedilmeyen üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.

Madde 7 – ÜYELİKTEN AYRILMA

a)            Üyeler, bir dilekçeyle başvurmak koşuluyla sendika üyeliğinden ayrılabilirler.

b)            Ayrılma, başvuru tarihinden itibaren üç ay sonra geçerli olur.

c)            Üyelikten ayrılanlar, başvurdukları tarihi izleyen aybaşından başlayarak üç ay süreyle ödentilerini ödemekle yükümlüdürler.

Madde 8 – ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen, Tüzük hükümlerine uygun davranmayan, organ kararlarını yerine getirmeyen üyeler, Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı istemi üzerine Genel Disiplin Kurulu’nca verilen çıkarma kararının Genel Kurul’ca onaylanması ile üyelikten çıkartılır.

Genel Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan sendika yöneticilerinin görev ve yetkileri, Genel Kurul tarihine kadar askıya alınır. Ücretli çalışan yöneticiler Genel Kurul’ca aklandıklarında görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hakları topluca kendilerine ödenir.

Bölüm 2

SENDİKANIN YAPISI

 

Madde 9 – SENDİKANIN ORGANLARI

1-     ZORUNLU ORGANLAR

A)           GENEL MERKEZ ORGANLARI

a)       Genel Kurul

b)       Genel Yönetim Kurulu

c)       Genel Denetim Kurulu

d)       Genel Disiplin Kurulu

B)            ŞUBE ORGANLARI

a)       Şube Genel Kurulu

b)       Şube Yönetim Kurulu

c)       Şube Denetim Kurulu

d)       Şube Disiplin Kurulu

2-     DANIŞMA ORGANLARI

a)       Başkanlar Kurulu

b)       Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

c)       Genel Temsilciler Kurulu

d)       Genişletilmiş Temsilciler Meclisi

e)       Şube Temsilciler Kurulu

f)        İşyeri Birim Komiteleri

g)       İşyeri Konseyi

Madde 10 – GENEL KURULUN OLUŞUMU

a)            Genel Kurul, sendikanın en yetkili karar organıdır.

b)            Genel Kurul, sendikanın toplam üye sayısı, Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte 1000’den az ise üyelerden, 1.000’den çok ise delegelerden oluşur.

c)            Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, şube genel kurullarınca, şube kurulmamış olan bölgelerde işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek 200 delege ve sendikanın Genel Yönetim ve Denetim kurullarında görevli üyelerden oluşur.

d)            Şube genel kurullarınca ya da işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek delegelerin toplam üye sayısına oranı gözönüne alınarak belirlenecek delege sayısı, şube genel kurullarından ya da işyerlerinde yapılacak delege seçiminden bir ay önce, Genel Yönetim Kurulu’nca şubelere ya da işyeri temsilcilerine bildirilir. Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Ancak üye sayısına bakılmaksızın her şube, Genel Kurul’da en az iki delege ile temsil edilir.

Madde 11 – GENEL KURUL’UN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a)            Gündemi Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan Genel Kurul üç yılda bir Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.

b)            Genel Kurul’un gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, iki nüsha olarak, Genel Kurul’un yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.

c)            Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı; toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur.

Ancak, bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz. Görüşülecek konunun   özelliğine göre tüzükte daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı dikkate alınır.

d)            Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çalışma, hesap raporu ve Denetim Kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

e)            Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulu’nun seçimini yönetir.

f)             Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir  yazman ve iki üyeden oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

g)            Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin 1/10’unun yazılı istemi ve Genel Kurulun oluru ile gündemde değişiklik yapılabilir.

h)            Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturulabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar, çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

Madde 12 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Gündemi onaylamak ya da değiştirmek,

b)            Genel Yönetim ve Genel Denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c)            Genel Disiplin Kurulu kararlarını onaylamak yada kaldırmak,

d)            Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e)            Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün oyu ile Tüzük değişikliği yapmak,

f)             Bölge temsilcilikleri, şubeler açmak, kapamak, birleştirmek ve bu konularda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g)            Ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olmaya ya da Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün oyu ile üyelikten ayrılmaya karar vermek,

h)            Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

i)              Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda ya da diğer hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j)              Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün oyu ile sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal varlığının tasfiyesini karara bağlamak,

k)            Gizli oy ve açık sayım-döküm yöntemi ile Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin kurullarının, üst kurul delegelerinin asıl ve yedek üyelerini seçmek (Genel Kurul dışında, zorunlu organlara seçilecek yöneticilerde Yasa’nın öngördüğü koşullar aranır).

Madde 13 – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a)            Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı,

b)            Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c)            Olağanüstü Genel Kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.

d)            Olağanüstü Genel Kurul gündemi ile bağlıdır.

e)            Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

f)             Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden başlayarak, en geç iki ay içinde toplanır.

Madde 14 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte beş üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.

Genel Başkan ve Genel Sekreter dışındaki Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul’ca bu göreve aday olan ve en çok oyu alan Sendika üyeleri arasından seçilir.

Madde 15 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ

Genel Yönetim Kurulu on beş günde bir, önceden saptanan günde Genel Başkan’ın yönetiminde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda Genel Başkan’ın katıldığı görüş Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkan’ın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

Madde 16 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır.

Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)            Tüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,

b)            Uzmanlık daireleri oluşturmak, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasında uzmanlık dairelerine göre görev bölüşümü yapmak, uzmanlık daireleri için yeteri kadar personel ve uzman atamak,

c)            Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

d)            Genel Kurulu ve şube genel kurullarını toplantıya çağırmak,

e)            Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurul’ca verilen yetkileri kullanmak,

f)             Genel Kurul’a sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi, Tüzük değişikliği ve karar tasarılarını hazırlamak,

g)            Genel Kurul’ca verilen yetkiye dayanarak bölge temsilciliği ve şube açmak, şube kurucu yönetim kurulu  üyelerini atamak, şubelerin yetki ve görev sınırlarını saptamak, şube kapatmak, şubeleri birleştirmek (ancak Genel Yönetim Kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerini şube genel kurulundan önceki 6 ay içinde başka şubeye bağlayamaz),

h)            Üyelik başvurularını karara bağlamak,

i)              Tüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,

j)              Eğitim çalışmaları yapmak,

k)            Sendika adına anlaşmalar yapmak,

l)              Başta uzmanlık daireleri olmak üzere sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

m)          Boşalması durumunda, Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlik için kendi üyeleri arasından seçim yapmak,

n)            Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

  • o)            İşyerlerinde gizli oy açık sayım-döküm ilkesiyle seçilen Sendika işyeri temsilcilerini atamak, işyeri komiteleri kararlarını da dikkate alarak görevden almak, temsilcilik seçimlerini yenilemek yada bu konularda şubeleri yetkili kılmak,

p)            Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,

q)            Sendikaya taşınır ve Genel Kurul’un yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek, kullanım süresini doldurmuş veya ekonomik değerini yitirmiş demirbaşların kaydını silmek,

r)             Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait veya özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri çağırmak,

s)             Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

t)              Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,

u)            Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna vermek,

v)            Yasal zorunluluk gereği olan Tüzük düzeltmelerini yapmak, eksikliklerini tamamlamak.

Madde 17 – GENEL BAŞKANIN VE GENEL SEKRETERİN SEÇİMİ

Genel Başkan ve Genel Sekreter bu göreve aday olan Sendika üyeleri arasından ve Genel Kurul toplantısına katılan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir.

İlk turda bu çoğunluk sağlanmazsa, ikinci turda salt çoğunluk oyunu sağlayan, bu turda salt çoğunluk oyu sağlanamaması durumunda, üçüncü turda en çok oyu alan aday seçilir.

Madde 18 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Sendikayı yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,

b)            Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,

c)            Genel Kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kurulu’na, danışma kurullarına başkanlık etmek, sendikaca düzenlenen toplantıları yönetmek,

Madde 19 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak, tüm dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını ve korunmasını sağlamak,

b)            Genel Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,

c)            Genel Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlamak,

d)            Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,

e)            Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan’ın görev ve yetkilerini üstlenmek.

Madde 20 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denetim Kurulu, bu göreve aday olan Sendika üyeleri arasından Genel Kurul’ca en çok oyu alarak seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer.

Genel Denetim Kurulu en geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

Madde 21 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına ve Tüzüğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b)            Tüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

c)            Her denetim sonunda Genel Yönetim Kurulu’na dönem sonunda da Genel Kurul’a rapor vermek ve karar defterine yazmak,

d)            Genel Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine şubeleri denetlemek,

e)            Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

Madde 22 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Disiplin Kurulu, bu göreve aday olan Sendika üyeleri arasından Genel Kurul’ca en çok oyu alarak seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.

Madde 23 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi iki aya kadar uzatabilir.

Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olarak karar defterine yazılır,  kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.

Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.

a)            Uyarı

b)            Kınama

c)            Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma,

d)            Sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarma.

Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden alma kararına karşı sendika yöneticisinin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.

Görevden sürekli alınma kararı ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz.

Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden almak kararı ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir.

Madde 24 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

a)            Şube genel kurulu, şube sınırları içindeki üye sayısı şube yönetim ve denetim kurullarında görevli üyelerle birlikte, 500’den çok ise delegelerden oluşur.

b)            Delegelerle yapılacak olan şube genel kurulu, şubenin yönetim ve denetim kurullarında görevli üyelerden ve işyerlerinde çalışan üyelerce seçilen 100 delegeden oluşur.

c)            Şube genel kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulu’nca şube sınırları içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kurulundan bir ay önce bildirilir. İşyerlerinde seçilecek delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise yada aşıyorsa, tama iblağ edilir. Ancak üye sayısına bakılmaksızın her işyeri şube genel kurulunda en az bir delege ile temsil edilir.

d)            Şube genel kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 15 gün önce ve beş gün süre ile ilan edilir. İlan tarihi ile seçim tarihi arasında üyeliği gerçekleşen işçiler de seçime katılırlar. Herhangi bir nedenle işinden ayrılan sendika üyesi, ayrıldığı işyerinde yapılacak delege seçimine katılabilir.

e)            Yeni kurulan şubelerin genel kurulları en geç altı ay içinde toplanır.

Madde 25 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a)            Şube genel kurulu üç yılda bir, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce toplanır. Toplantı tarihi Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer şube yönetim kurulunca saptanır.

b)            Şube genel kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye yada delege listesi, çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce şube genel kurulunun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir.

c)            Şube genel kurulunun toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde, delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

d)            Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege yada üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

e)            Şube genel kuruluna sunulacak şube yönetim kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f)             Şube genel kurulu çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

g)            Şube genel kurulu başkanlık kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşur. Şube genel kurulunca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.

h)            Şube genel kurulunda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10’unun yazılı istemi ve genel kurulun oluru ile gündemde değişiklik yapılabilir.

i)              Şube genel kurulu, gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar, çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılamaz.

Madde 26 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Gündemi onaylamak ya da değiştirmek,

b)            Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c)            Şube disiplin kurulu kararlarını onaylamak yada kaldırmak,

d)            Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

e)            Gizli oy, açık sayım ve döküm yöntemiyle, aday olan ve en çok oyu alan Sendika üyeleri arasından şube başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini, Genel Kurul delegelerini seçmek.

Madde 27 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

Olağanüstü şube genel kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a)            Şube yönetim yada denetim kurulu kararı ile,

b)            Şube genel kurul delegelerinin ya da üyelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile.

c)            Olağanüstü şube genel kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.

d)            Olağanüstü şube genel kurulu, gündemi ile bağlıdır.

e)            Olağanüstü şube genel kuruluna çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

f)             Olağanüstü şube genel kurulu, istem gününden başlayarak, en geç iki ay içinde toplanır.

Madde 28 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube yönetim kurulu, başkan ve şube sekreteriyle birlikte beş üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır

Madde 29 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube yönetim kurulu onbeş günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı şube sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı  üye tam sayısının çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur.

Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması sekreterin görevidir.

Şube yönetim kurulu, gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

Madde 30 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1)       İlk toplantısında üyeleri arasından bir örgütlenme, bir eğitim ve bir mali sekreter seçmek,

2)       Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

3)       Genel Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

4)       Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

5)       Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşüp Genel Yönetim Kurulu’na iletmek,

6)       Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

7)       Şube sınırları içinde çerçevesi Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,

8)       Bölge içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, Genel Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,

9)       Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri Genel Yönetim Kurulu’na bildirmek,

10)   Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Genel Yönetim Kurulu’ndan istemek,

11)   Şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak,

12)   Şube harcamalarını bütçe disiplini içinde yapmak ve belgelerini zamanında genel merkeze göndermek,

13)   Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

Madde 31- ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak şubeyi temsil etmek,

b)            Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c)            Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,

d)            Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e)            İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

f)             Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

g)            Genel Yönetim Kurulu kararları ile Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

h)            Gerektiğinde, sonradan şube yönetim kurulunun onayı alınmak üzere 250 YTL’na kadar harcama yapmak.

Madde 32- ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Şube görev ve yetki sınırları dahilindeki işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak,

b)            Şube yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce şube yönetim kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,

c)            Şube yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması için şube görevlileri arasında eşgüdüm sağlamak,

d)            Şube personelinin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,

e)            Yokluğunda şube başkanının görev ve yetkilerini üstlenmek.

Madde 33 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube denetim kurulu, şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

Madde 34 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)            Şube yönetim kurulu çalışmalarının genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.

b)            Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunmak,

c)            Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve Genel Yönetim Kurulu’na rapor vermek,

d)            Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,

e)            Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

Madde 35 – ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube disiplin kurulu, şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağırılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.

Şube disiplin kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

Madde 36 – ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube disiplin kurulu, şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.

Şube disiplin kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kurulu’na gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir.

Şube disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

Madde 37 – SENDİKA BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ

Sendika bölge temsilcilikleri;

a)            Sendika şubesinin oluşumuna kadar geçecek süre içinde belirlenen bölgede Sendikanın temsilini gerçekleştirmek amacıyla,

b)            Uzaklık ve ulaşım zorluklarının yanı sıra özgül koşulların varlığına dayalı olarak, Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla Sendika Bölge Temsilciliği açılır ve yine gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla kapatılır.

c)            Açılması kararlaştırılan bölge temsilciliğine sendikal ilkelere bağlı ve yasal koşullara uygun bir bölge temsilcisi atanır.

d)            Bölge temsilciliğinin bulunduğu bölgede sendika şubesinin açılmasıyla Bölge temsilciliği (b) fıkrasındaki öznel koşulların dışında Genel Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılır.

e)            Bölge temsilcileri, Sendikayı temsil süresince şubelerle eşdeğer görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Madde 38 – BAŞKANLAR KURULU VE GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

a) Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Disiplin ve Denetim Kurulu başkanları ile şube başkanlarından oluşur.

b) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile şubelerin yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde ve Genel Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

Madde 39 – GENEL TEMSİLCİLER KURULU VE GENİŞLETİLMİŞ TEMSİLCİLER MECLİSİ

a) Genel Temsilciler Kurulu; Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, şubelerin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri baş temsilcilerinden oluşur.

b) Genişletilmiş Temsilciler Meclisi; Genel Temsilciler Kurulu üyelerine ek olarak işyeri temsilcileri, işyeri konseyi temsilcilerinden oluşur.

Genel Temsilciler Kurulu ve Genişletilmiş Temsilciler Meclisi, Genel Başkan’ın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

Madde 40 – ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Şube temsilciler kurulu, şube başkanının yönetiminde, şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri baş temsilcileri, işyeri temsilcileri ve her işyerinden en az 1 en çok 5 işyeri konseyi temsilcisinden oluşur.

Şube Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

Madde 41 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ VE İŞYERİ KONSEYİ

a)            İşyeri birim komiteleri, işyerlerinde birimler esasına göre oluşturulan, işyeri sendika temsilcilerinin yasalardan ve Tüzük’ten kaynaklanan sendikal görevlerine yardımcı organlardır.

b)            Birim komite üyeleri, birimde çalışan üyelerin 1/5 inden az olamaz. İşyerinin özelliğine ve üyelerin katılım isteğine bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla olabilir.

c)            İşyeri Konseyleri, işyerindeki işyeri baş temsilci, temsilci ve işyeri birim komite üyelerinden oluşur.

d)            Gerekli hallerde birden fazla işyerinin baştemsilci, temsilci ve işyeri birim komitelerinin katılımıyla işyeri konseyi toplanabilir.

e)            İşyeri birim komite ve işyeri konseyi çalışmalarının yöntem ve biçimi Genel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 42 – UZMANLIK DAİRELERİ

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir.

1)             Örgütlenme

2)             Toplu sözleşme

3)             Eğitim ve araştırma

4)             Mali işler

5)             Basın-yayın ve halkla ilişkiler

6)             Hukuk

7)             Dış ilişkiler

8)             İşçi sağlığı ve iş güvenliği

9)             Çevre sorunları

10)         Kadın işçiler sorunları

11)         Genç işçiler sorunları

a)            Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir.

b)            Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

Bölüm 3

GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Madde 43 – GELİRLER

Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a)            Üyelik ödentisi: Hakkında sözleşme yapılmış üyelerden alınan ayda net bir günlük ücret ve hakkında sözleşme yapılmamış olan üyelerden alınan aylık net ücretinin yüzde 1’i tutarındaki aylık ödentiden oluşur.

b)            Mal varlığı gelirleri: Sendikanın mal varlığı gelirleri para ve taşınır-taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,

c)            Uluslararası örgütlerden sağlanan yardımlar,

d)            Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,

e)            Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü uygun görülen, gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu konfederasyon ile uluslararası örgütlerden sağlanan bağışlar.

f)             Sendikanın yapacağı toplu iş sözleşmeleriyle üye işçilere ve sözleşme sonrası üye olacaklara sağlanan ücret zammının ilk ayı sendikaya kesilir.

Madde 44 – GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ

a)            Sendikanın gelirleri bankalarda açılan hesaplara yatırılır. Kasada 1.000 YTL’den fazla para bulundurulamaz.

b)            Sendika adına para çekmek biri birinci derece imza yetkisi bulunan iki Genel Yönetim Kurulu üyesi imzası ile olanaklıdır. Birinci derecede imza yetkisi Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanı’na aittir. Diğer Genel Yönetim Kurulu üyeleri ikinci derecede imza yetkisine sahiptirler.

Madde 45 – GİDERLER

a)            Harcamalar, Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

b)            Sendika gelirlerinin en az yüzde 10’u üyelerin eğitimi, mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması için harcanması zorunludur.

c)            Genel Kurul, Sendika nakit gelirlerinin yüzde 5’ini aşmamak üzere sosyal amaçlı harcanmak üzere Genel Yönetim Kurulu’na yetki verilebilir.

d)            Genel Yönetim Kurulu kararıyla ve üyelik şartı aranmaksızın, Sendika nakit mevcudunun % 25’ini aşmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapılabilir.

Bölüm 4

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 46- TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR

A)        Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur:

1)             Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu karar defterleri,

2)             Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri,

3)             Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

4)             Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,

5)             Zimmet defteri,

6)             Bilanço ve kesin hesap defterleri,

7)             Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

8)             Genel Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan, sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar.

B)         Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere onaylattırılır.

C)         Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 47 –ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ

Dev Sağlık-İş Sendikası Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesidir.

Madde 48 – SENDİKANIN KURUCULARI

Sendikanın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı                    Baba Adı    D.Yeri-Yılı          Mesleği           İkametgah Adresi

1.İbrahim Destereci       İsmail          Taşköprü/1938     Pansumancı     Samatya C.N.211

K.MP/İst.

2.Bilal Karakuş              M.Mashar   Görele/1930         Şoför               SSK Samatya Hastanesi

3.Bilal Karakış               Mehmet      Boyabat/1939      Pansumancı     SSK Mecidiyeköy Disp.

4.Yunus Uygun             Osman        Ilgaz/1938            Laborant          Y.Kule İmrahor C.Kule

Apt./İst.

5.A.Bahri Gülsoy          Yunus         Görele/1926         İşçi                  Yeşilova

Öğr.C.24.K.Çekmece/İst.

6.Fevzi Kerimoğlu         Satılmış       Şabanözü/1933    Laborant          SSK Beyoğlu  Hast./İst.

7.Lütfi Ergenç               Ali              Trabzon/1931      Terzi                SSK Beyoğlu Hast./İst.

8.Kemal Kuğu               Mustafa      Görele/1933         Terzi                SSK Paşabahçe Hast./İst.

9.Asım Başalan             Hüsnü         Mesudiye/1932    Hasta Bakıcı    SSK Paşabahçe Hast./İst.

10. İbrahim Duran         Mehmet      Boyabat/1928      İşçi                  SSK Paşabahçe Hast./İst.

11.İsmail Altıntaş          B.Ali           Sivas/1934           İşçi                  SSK Göztepe Hast./İst.

12.Muzaffer Kılıç          Kemal         Görele/1940         İşçi                  SSK Göztepe Hast./İst.

13.Zeki Erkan                M.Rıfat       Kemaliye/1927    Sağlık Memuru         T.Çeşme S.No.13

Eyüp/İst.

14.Ali Ecir                     Halit            Boyabat/1926      Pansumancı     SSK Paşabahçe Hast./İst.

15.Turgut Sağır              Murat          Görele/1945         İşçi                  SSK Paşabahçe Hast./İst.

16.Sadık Yayla              Ahmet         Boyabat/1926      Berber             SSK Paşabahçe Hast./İst.

17.İbrahim B.Çolak       Satılmış       Araç/1940            Hasta Bakıcı    SSK Göztepe Hast./İst.

Madde 49 – YÜRÜRLÜK

28.12.1991 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul’da düzenlenen Tüzük, 19-20 Mayıs 2007 tarihlerinde toplanan 7. Olağan Genel Kurul’da değiştirilerek onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

 Mobil sex Mobil porno Porno izle film izleBeylikdüzü EscortBeylikdüzü Escort